Regulamin Konkursu „Eksperymentuj z energią”

REGULAMIN KONKURSU

„Eksperymentuj z energią”

 

Art. 1. Organizator i cel konkursu

1.       Konkurs ma na celu promocję ciekawych pomysłów na prezentacje naukowe w ramach Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników 16. Pikniku Naukowego oraz Internautów, którzy zainteresowani są tematyką naukową.

2.       Organizatorem konkursu jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 77/85 (dalej zwane w dokumencie „Organizatorem”).

Art. 2 Czas trwania Konkursu

1.       Konkurs dla Uczestników odbędzie się w terminie 23.04 - 10.05.2012r.

2.       Konkurs dla Internautów odbędzie się w terminie 23.04 - 11.05.2012r.

3.       Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu dla Uczestników 16. Pikniku Naukowego na najciekawszą prezentację naukową nastąpi w dniu 12.05.2012r.

4.       Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu dla Internautów nastąpi w dniu 15.05.2012r.

Art. 3. Uczestnictwo w Konkursie

1.       Uczestnikiem Konkursu dla Uczestników 16. Pikniku Naukowego wszystkie podmioty uczestniczące w charakterze wystawców na 16. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

2.       Uczestnikiem Konkursu dla Internautów są wszystkie osoby, które dodadzą komentarz pod opisem Uczestników 16. Pikniku Naukowego.

3.       Konkurs organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.pikniknaukowy.pl (z zastrzeżeniem, że informacje na temat Konkursu pojawią się na stronie kanału Piknik Naukowy w serwisie facebook.com).

4.       Uczestniczyć w Konkursie nie mogą pracownicy lub współpracownicy Organizatorów Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

5.       Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów, ani innych poniesionych przez uczestników Konkursu wydatków. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie dla Uczestników 16. Pikniku Naukowego i dla Internautów.

Art. 4. Zasady udziału w Konkursie :

A) dla Uczestników 16. Pikniku Naukowego

1.       W Konkursie dla Uczestników mogą wziąć udział wszyscy Uczestnicy 16. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

2.       Wygraną w Konkursie dla Uczestników 16. Pikniku Naukowego otrzyma Uczestnik 16. Pikniku Naukowego, który zgromadzi najwięcej głosów Interanutów.

3.       Konkurs polega na głosowaniu na najciekawszy pomysł na prezentację naukową, która pojawi się na Pikniku Naukowym. Głosowanie odbywać się będzie na stronie www.pikniknaukowy.pl .

4.       Głosowanie w Konkursie dla Uczestników 16. Pikniku Naukowego odbywa się z pomocą aplikacji facebookowej. Możliwość głosowania mają osoby, które wcześniej „polubią” profil www.facebook.com/Pikniknaukowy .

5.       Zwycięzcą Konkursu wśród Uczestników zostanie osoba, która do dnia 10.05.2012 do godziny 23.59. zgromadzi najwięcej głosów Internautów pod swoim opisem umieszczonym na stronie serwisu www.pikniknaukowy.pl.

6.       Każdy może zagłosować tylko na jednego Uczestnika 16. Pikniku Naukowego .

 

B) na najciekawsze komentarze

1.       W Konkursie dla Internautów biorą udział osoby, które wpiszą komentarz pod opisem Uczestników Pikniku Naukowego na stronie www.pikniknaukowy.pl .

2.       Internauta może dodać dowolną liczbę komentarzy pod opisem wybranych Uczestników..

3.       Wśród osób, które umieszczą komentarze, Komisja konkursowa złożona z trzech pracowników Agencji Promocji Polskiego Radia wybierze i nagrodzi 8 najciekawszych wpisów, argumentujących dlaczego daną wystawę przygotowaną przez Uczestnika16. Pikniku Naukowego i Centrum Nauki Kopernik warto odwiedzić.

Art. 5. Nagrody

1.       Nagrodami w Konkursie dla Uczestników 16. Pikniku Naukowego są:

a.       Wywiad na Antenie Programu Czwartego przeprowadzony ze zwycięzcą

b.      Zaproszenie na scenę w trakcie Pikniku Naukowego.

c.       gadżety naukowe 4M firmy Russell oraz słuchawki JABRA CHILL - FOR PC

 

2.       Nagrodami w Konkursie dla ośmiu Internautów są: gadżety naukowe 4M firmy Russell oraz słuchawki JABRA CHILL - FOR PC.

3.       Koszt nagrody około 120 zł (słuchawki + gadżet naukowy)

4.       Informacja o osobach nagrodzonych w Konkursie dla Uczestników 16. Pikniku Naukowego i dla Internautów będzie dostępna na stronie www.pikniknaukowy.pl

 

Art. 6. Przyznawanie i wręczenie nagród

1.       Organizator po wyłonieniu zwycięzców Konkursu dla Internautów zawiadomi wygranych - wysyłając informację na podany adres e-mail. Laureat zostanie poproszony o przesłanie adresu korespondencyjnego w terminie 10 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej.

2.       O przyznaniu nagrody w Konkursie dla Internautów zwycięzcy zostaną powiadomieni do 15 maja br.

3.       Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, oraz zamiany jej na inną nagrodę.

4.       Nagroda dla zwycięzców spośród Uczestników zostanie ogłoszona w trakcie trwania 16. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w dniu 12.05.2012 roku.

5.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika konkursu, a w szczególności w przypadku nie podania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika konkursu warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi konkursu, który spełnia kryteria Zwycięzcy.

 

Art. 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1.       Wszelkie reklamacje Uczestników konkursu dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników konkursu w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora Konkurs@polskieradio.pl, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny, wskazanie nazwy Konkursu, którego był Uczestnikiem oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

2.       Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak również niespełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.

3.       Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

Art. 8. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie dla Internautów

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Internauty, ze skutkiem natychmiastowym, jak również odmowy przyznania zwycięskiemu Internaucie Nagrody określone w Art.5 ust. 1 lub 2 w przypadku, gdy Uczestnik konkursu podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania którejkolwiek z nagród, niespełnienia postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Art. 9. Postanowienia końcowe

1.       Biorąc udział w Konkursie Uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

2.       Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego.

3.       Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.).

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.       Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu: realizacji Konkursu i doręczenia nagród, jak również w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.   z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6.       Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego.

7.       Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy z funkcjonowaniem aplikacji facebook wynikające ze strony serwisu www.facebook.com.

8.       Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Polskiego Radia, Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa oraz w Internecie na stronie www.pikniknaukowy.pl

 
Pliki do pobrania
Copyright © 2009 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik