Regulamin Pikniku

strona 1 z 5

Regulamin 13. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa 30.05.2009

§ 1
Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem jest wydany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik, zwanych dalej Organizatorem w związku z organizacją imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, pod nazwą 13 Piknik Naukowy, która odbędzie się w dniu 30 maja 2009 r.
2.    Regulaminem, został opracowany z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz.U. 2001 nr 1 poz. 1298 ze zm.), zwanej dalej Ustawą.
3.    Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, zwany dalej Imprezą, odbędzie się w Warszawie na terenie Rynku Nowego Miasta i Podzamcza,.
4.    Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym organizowana jest Impreza, zwana dalej „Uczestnikiem”.
5.    Przez teren, na którym organizowana jest Impreza należy rozumieć obszar zaznaczony na planach sytuacyjnych udostępnionych Uczestnikom, zwany dalej „Terenem Imprezy”.
6.    Regulamin kierowany jest do wszystkich Uczestników. Każdy Uczestnik jest obowiązany stosować się do postanowień Regulaminu.
7.    Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się Uczestników i korzystania przez nich z Terenu Imprezy, , a także korzystania z urządzeń znajdujących się na nim.
8.    Wejście na Teren Imprezy oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
9.    Bezpieczeństwo oraz porządek podczas trwania Imprezy zapewniają  służby porządkowe, zwane dalej „Służbami Porządkowymi”. 

Copyright © 2009 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik