Regulamin konkursu: "Zrób sobie radio"

REGULAMIN KONKURSU "Zrób sobie radio"

Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady organizacji i uczestnictwa w konkursie pod nazwą: "Zrób sobie radio" (zwany dalej „Konkursem”), skierowanym do słuchaczy Programu 1 Polskiego Radia nadawanym w audycji pt. "Popołudnie z Jedynką”, około godziny 17.15 od poniedziałku do piątku w dniach od 1 maja 2012 r. do 26 maja 2012 r.

Organizatorami Konkursu są Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00 – 390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, (zwane dalej „Centrum”) i Program 1 Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-977) przy Al. Niepodległości 77/85, (zwane dalej „Programem 1”).

Centrum i Radio są zwani dalej osobno „Organizatorem” a łącznie „Organizatorami”.

§1

Konkurs

 • Celem Konkursu jest wyłonienie określonej w § 5 ust. 1 pkt. 5) Regulaminu liczby osób, które stworzą najlepsze własnoręcznie wykonane radioodbiorniki (zwany dalej „Radioodbiornikiem”) spełniające następujące warunki:
 • 1) będą odbierały częstotliwość AM,

  2) będą posiadały atrakcyjną wizualnie obudowę (dobrze, by elementy obudowy nawiązywały do tematu przewodniego tegorocznego Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, czyli „Energii”),

  3) są bezpieczne w użytkowaniu.

 • Oceny zgłoszonych do Konkursu Radioodbiorników i wyboru spośród ich autorów
  5 laureatów (dalej zwanymi „Laureatami”), a spośród nich zwycięzcę (dalej zwanego „Zwycięzcą”), dokona Komisja Konkursowa zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 • Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • § 2

  Uczestnicy Konkursu

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”), która w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 dokona zgłoszenia.
 • Uczestnikiem Konkursu może być także osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”), która uzyska pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych (zwanych dalej „Zgłaszającym”) na udział w Konkursie oraz która w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 dokona zgłoszenia.
 • Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
 • a) pracownicy, współpracownicy i wolontariusze Centrum i Polskiego Radia S.A., ani członkowie ich rodzin,

  b) osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu i organizacji Konkursu, ani członkowie ich rodzin.

 • Członkami rodzin, o których stanowi ust. 3 powyżej, uważa się małżonków, dzieci, rodziców i rodzeństwo.
 • § 3

  Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu

 • Warunkiem skutecznego zgłoszenia Uczestnika jest przesłanie zgłoszenia po przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: www.jedynka.polskieradio.pl/zrobsobieradio, dostępnego od dnia 2 kwietnia 2012.od momentu ogłoszenia konkursu tj. od około godz.17.15 , zawierającego:
 • a) imię i nazwisko Uczestnika,

  b) adres zamieszkania Uczestnika,

  c) numer telefonu kontaktowego,

  d) adres poczty elektronicznej,

  e) w przypadku Uczestnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu – imię
  i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział Uczestnika w Konkursie wraz z określeniem stopnia pokrewieństwa,

  f) 2 zdjęcia w formacie dowolnym – jedno przedstawia Radioodbiornik, drugie schemat techniczny Radioodbiornika (dalej „Zdjęcia”),

  g) 30 sekundowy filmik wykonany w formacie mp4 w jakości pozwalającej na odtworzenie na stronie Polskiego Radia przedstawiający obraz Radioodbiornika. jego budowę, fakt działania (dalej „Film”),

  h) podpisane oświadczenie o udzieleniu licencji na korzystanie ze Zdjęć oraz Filmu

  i) udzielenie Organizatorowi pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, poprzez zamieszczenie następującej klauzuli: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Nauki Kopernik i Polskie Radio dla potrzeb konkursu „Zrób sobie radio””.

  j) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 – udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego, poprzez umieszczenie klauzuli analogicznej do tej w lit. h) powyżej.

  k) zgodę na bezpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika w związku z Konkursem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Konkurs.

 • Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy Radioodbiorniki. Nagrody nie podlegają jednak kumulacji, co oznacza, ze jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę.
 • Termin zgłoszenia do Konkursu upływa w dniu 30 kwietnia 2012 r. o godzinie 24.00.
 • Momentem dokonania zgłoszenia jest data zapisu na skrzynce pocztowej Organizatora wiadomości e-mail od Uczestnika.
 • Niedostarczenie danych, o których mowa w ust. 1 lit. a) – k) powyżej lub przesłanie ich po terminie określonym w ust. 3 powyżej, powoduje, iż zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 • Podanie przez Uczestnika bądź Zgłaszającego danych osobowych oznacza, że Uczestnik lub odpowiednio Zgłaszający zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu Konkursu (w tym postanowienia dotyczące udzielenia nieodpłatnie prawa korzystania ze Zdjęć i Filmu przez Organizatora w sposób określony Regulaminem), oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w myśli postanowień Regulaminu.
 • Rejestracja Uczestników na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 jak i udział w Konkursie jest bezpłatny.
 • § 4

  Wymogi konkursowe

 • W ramach Konkursu ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą Radioodbiorniki zgłoszone zgodnie z § 1 i § 3 Regulaminu.
 • Dla uczestnictwa w Konkursie wystarczające jest zgłoszenie jednego Radioodbiornika, przy czym ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą maksymalnie trzy Radioodbiorniki zgłoszone przez jednego Uczestnika. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika więcej niż trzech Radioodbiorników, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i jego zgłoszenie nie będzie podlegać ocenie Komisji Konkursowej.
 • Radioodbiornik musi spełniać warunki określone w § 1 Regulaminu.
 • Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane Radioodbiorniki posiadające cechy lub treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawo lub dobre obyczaje.
 • Organizatorzy zastrzegają, że Uczestnik Konkursu podlega dyskwalifikacji, i jego zgłoszenie nie będzie podlegać ocenie Komisji Konkursowej w przypadku:
 • a) zgłoszenia do Konkursu Radioodbiornika, niespełniającego któregokolwiek z warunków wskazanych w § 1 ust. 1;

  b) zgłoszenia do Konkursu Radioodbiornika posiadającego cechy wskazane w ust. 4;

  c) zgłoszenia pochodzącego od osoby wymienionej w § 2 ust. 3.

  § 5

  Termin zgłaszania i przebieg Konkursu

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w następujący sposób:
 • 1) Konkurs rozpocznie się w dniu 2 kwietnia 2012 r. około godziny 17.15 w audycji „Popołudnie z Jedynką” emitowanej na antenie Programu 1 Polskiego Radia,

  2) zgłoszenia Radioodbiorników będą przyjmowane w okresie od 2 kwietnia 2012 r. od około godz. 17.15 do 30 kwietnia 2012 r. do godziny 24.00 na zasadach określonych w § 3 Regulaminu,

  3) informacje o Konkursie i zgłoszonych przez Uczestników Radioodbiornikach będą przekazywane od poniedziałku do piątku w audycji "Popołudnie z Jedynką”, w każdym wydaniu, około godz. 17.15 od 3 kwietnia 2012 r. do 11 maja 2012 r. włącznie,

  4) we wstępnej selekcji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • ciekawy wygląd i dopasowanie go do tematyki 16. Pikniku Naukowego, którym jest „Energia”,
 • schemat działania, który ma być potwierdzeniem, że urządzenie działa
 • bezpieczeństwo użytkowania, które powinno wynikać ze schematu urządzenia oraz z zdjęć i filmu.
 • 5) Ze zgłoszonych do Konkursu Radioodbiorników Komisja Konkursowa wyłoni
  5 Laureatów w terminie do 11 maja 2012 r.

  6) Zdjęcia i Filmy dotyczące Radioodbiorników wyłonionych 5 Laureatów, będą. prezentowane na stronie internetowej Polskiego Radia pod adresem jedynka.polskieradio.pl/zrobsobieradio

  7) Spośród Laureatów Komisja Konkursowa w terminie do 12 maja 2012 r. wyłoni Zwycięzcę. Przy wyłanianiu Zwycięzcy Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • ciekawy wygląd i dopasowanie go do tematyki 16. Pikniku Naukowego, którym jest „Energia”,
 • schemat działania, który ma być potwierdzeniem, że urządzenie działa
 • bezpieczeństwo użytkowania, które powinno wynikać ze schematu urządzenia oraz z zdjęć i filmu.
 • oryginalna myśl techniczna, inżynierski pomysł związany z tegoroczną tematyką 16 Pikniku Naukowego, którym jest „Energia”.
 • 8) Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony 12 maja 2012 r. podczas 16 Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik z równoczesną transmisją na antenie Programu 1 Polskiego Radia w audycji „Cztery Pory Roku” w godz. 11.30 – 12.00.

  9) Zdjęcia i Film dotyczący Radioodbiornika Zwycięzcy, będzie. prezentowany na stronie internetowej Polskiego Radia pod adresem jedynka.polskieradio.pl/zrobsobieradio

  § 6

  Komisja Konkursowa

 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie sprawowała Komisja Konkursowa, do której zadań należeć będzie nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu oraz wyłonienie Laureatów, a następnie Zwycięzcy.
 • Komisja Konkursowa składać się będzie z 4 osób:
 • a) Przewodniczącego, Komisji Konkursowej - Pani Doroty Truszczak, kierownika Działu Wiedzy i Społeczeństwa Programu 1 Polskiego Radia S.A.,

  b) Członka Komisji - Pana Sławomira Assendi – z-cy Dyrektora Programu 1 Polskiego Radia S.A.,

  c) Członka Komisji – prof. Łukasza Turskiego,

  d) Członka Komisji – dr Aleksandra Witlina.

 • Komisja Konkursowa działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzany jest pisemny protokół podpisywany przez członków Komisji Konkursowej, przechowywany przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej. W sytuacji, gdy dwa lub więcej Radioodbiorniki uzyskają taką samą liczbę głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 • Informacje o wynikach Konkursu będą rozpowszechniane na antenie Programu 1 Polskiego Radia oraz
  na stronach internetowych Organizatorów. Ponadto do każdego z Laureatów zostanie wysłana wiadomość pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zgłoszeniu, o którym mowa w § 3. Wiadomość zostanie wysłana najpóźniej w dniu następnym po rozstrzygnięciu Konkursu.
 • Wybrane przez Komisję Konkursową zdjęcia i filmiki Radioodbiorników autorstwa Laureatów zostaną zaprezentowane na antenie Programu 1 Polskiego Radia w sposób wskazany w § 5, oraz umieszczone na stronach internetowych Organizatora.
 • § 7

  Nagrody

 • Zwycięzca otrzyma nagrodę główną - radio cyfrowe o wartości rynkowej nie przekraczającej 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto).
 • Każdy z 4 Laureatów otrzyma 2 pojedyncze vouchery uprawniające do wizyty w Centrum Nauki Kopernik, do wykorzystania do końca 2012 roku, o wartości łącznej brutto 44 zł (słownie brutto: czterdzieści cztery złote 00/100) oraz gadżety Polskiego Radia.
 • Łączna wartość brutto nagród przypadających na jednego Laureata nie przekracza 750 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).
 • Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 • Laureaci mogą odbierać nagrody osobiście tuż po ogłoszeniu wyników konkursu na antenie Programu 1 w dniach dniu 12 maja 2012 r. od godziny12.00 do godziny13.00. Nagrody, których Laureaci nie odbiorą osobiście w wyżej wymienionym terminie zostaną nadane do Laureatów, na koszt Polskiego Radia, na adresy podane w zgłoszeniach, o którym mowa w § 3, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
 • W przypadku nieodebrania przez Laureatów poszczególnych nagród nadanych pocztą w terminie do dnia 15 lipca 2012 r., nieodebrane nagrody przechodzą na własność Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne przyznanych nagród.
 • Laureaci oraz Zwycięzca nie mogą przenieść praw z tytułu należnej nagrody na osoby trzecie.
 • Zwycięzca oraz Laureaci mają prawo do odmowy odbioru nagród. W takim przypadku odmowa jest jednoznaczna ze zrzeczeniem się roszczeń o wydanie nagrody w stosunku do Organizatorów.
 • 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Zwycięzcy lub Laureatom odbioru nagród, nie ponoszą także odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub odpowiednio Laureatów.

  § 8

  Dane osobowe

 • Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających będą wykorzystywane wyłącznie dla celów Konkursu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w § 3 ust.1 Regulaminu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 • Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Radio. Dane osobowe Laureatów będą ponadto przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Centrum.
 • Uczestnik/Zgłaszający złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą zawartą w § 3.
 • Każdy Uczestnik/Zgłaszający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Zgłaszający ma również prawo do wglądu w dane Uczestnika którego zgłasza, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych Uczestnika lub Zgłaszającego.
 • Imiona i nazwiska Laureatów, oraz miejscowość ich zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Radia i poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Organizatora.
 • Imiona i nazwiska Uczestników, oraz miejscowość ich zamieszkania, mogą zostać podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Radia.
 • § 9

 • Licencja Uczestnik/Zgłaszający (w przypadku zgłoszenia Uczestnika, o którym mowa w § 2 ust. 2) oświadcza, że Zdjęcia i Film (dalej zwane osobno ,,Utworem” a łącznie „Utworami” zgłoszone do Konkursu zostały stworzone samodzielnie przez Uczestnika i są wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich.
 • Uczestnik/Zgłaszający (w przypadku zgłoszenia Uczestnika, o którym mowa w § 2
  ust. 2) oświadcza, że Utwory są chronione autorskimi prawami majątkowymi oraz że przysługują mu do Utworów wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
 • Ponadto/Zgłaszający (w przypadku zgłoszenia Uczestnika, o którym mowa w § 2
  ust. 2) oświadcza, że Utwory nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.
 • Z chwilą zgłoszenia do Konkursu i wysłania Utworów na zasadach wskazanych w § 3, Uczestnik, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Organizatorowi nieodpłatnie bezterminowej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworów i rozporządzanie nimi w całości i we fragmentach na następujących polach eksploatacji:
 • a) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu,

  b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone
  – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  c) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemisje w jakiejkolwiek technice, systemie i formacie;

  d) wprowadzanie do pamięci komputera, innych urządzeń i sieci teleinformatycznej w tym do sieci Internet;

  e) publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy miał dostęp do Utworów w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 • Uczestnik/Zgłaszający na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatora
  w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez Utwory jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.
 • Uczestnik/Zgłaszający będzie bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów, w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora do toczących się postępowań sądowych lub w braku takiej możliwości przystąpić do postępowania po stronie Organizatora.
 • Jeśli używanie Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Zgłaszający może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
 • 1) uzyskać dla Organizatora prawo dalszego użytkowania Utworów lub

  2) zmodyfikować Utwory tak, żeby były zgodne z Regulaminem, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

  § 10

  Postanowienia końcowe

 • Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi Uczestnik/Zgłaszający.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik/Zgłaszający akceptuje postanowienia Regulaminu.
 • Regulamin jest dostępny w siedzibie Polskiego Radia S.A. w Warszawie, przy Al. Niepodległości 77/85
 • oraz na stronie www.jedynka.polskieradio.pl/zrobsobieradio

  oraz na stronie www.pikniknaukowy.pl.

 • Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 • Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatorów i wymagają ogłoszenia w trybie przewidzianym dla publikacji Regulaminu zgodnie z ust. 3 powyżej.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uchybienia spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług pocztowych i kurierskich związanych z przesłaniem Utworów oraz nagród.
 • W wypadku niezgłoszenia do Konkursu, w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r., przynajmniej 10 Uczestników, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminów przeprowadzenia Konkursu, o czym poinformują na swoich stronach internetowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Informacje o odwołaniu lub unieważnieniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatora.
 • Wiążącej interpretacji postanowień Regulaminu dokonuje Organizator.
 •  
  Pliki do pobrania
  Copyright © 2009 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik