Regulamin Pikniku

 • Regulamin 16. Pikniku Naukowego

  POLSKIEGO RADIA S.A. I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

  Warszawa, 12 maja 2012 roku

   

  § 1

  Postanowienia ogólne

  1.    Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), został opracowany przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 77/85 i Centrum Nauki Kopernik siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 , (zwanych dalej „Organizatorem”) na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

  2.    16. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, zwany dalej „Imprezą”, odbędzie się w dniu 12 maja 2012 roku w Warszawie na terenie Parku Marszałka Edwarda Rydza – Śmigłego.

  3.    Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba przebywająca na terenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej (zwana dalej „Uczestnikiem”). W parku Marszałka Edwarda Rydza – Śmigłego zostanie wydzielony i  zaznaczony na planach sytuacyjnych udostępnionych Uczestnikom przy wejściach i w namiotach informacyjnych, obszar, zwany dalej „Terenem Imprezy”.

  4.    Regulamin kierowany jest do wszystkich Uczestników, którzy w czasie trwania Imprezy będą przebywali na Terenie Imprezy. Każdy Uczestnik przebywający na Terenie Imprezy w czasie jej trwania obowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu.

  5.    Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z Terenu Imprezy, a także korzystania ze znajdujących się na nim urządzeń.

  6.    Wejście na Teren Imprezy oznacza automatycznie bezwzględną akceptację postanowień Regulaminu.

  7.    Na Terenie Imprezy są usytuowane punkty informacyjne oraz punkty medyczne z dyżurującymi karetkami pogotowia ratunkowego.

   

  § 2

  Prawa i obowiązki Uczestników

  1.    Wstęp na Teren Imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

  2.    Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, które sprawują nad nimi opiekę.

  3.    Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Imprezie oraz przebywający na Terenie Imprezy zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień Regulaminu.

  4.    Uczestnicy oraz wszystkie osoby obecne na Terenie Imprezy są zobowiązane do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i powołanych przez niego służb: porządkowej i informacyjnej.

  5.    Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy i posiadania przez osoby w niej uczestniczące w szczególności: broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających,  substancji psychotropowych a także innych tego typu środków.

  6.    Na Terenie Imprezy zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.

  7.    Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz wstępu, dla osób:

  a)    znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

  b)    zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

  8.    Ponadto zakazuje się:

  a)    wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego dostępu,

  b)    wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone dla publiczności, odgrodzone płotkami.

  9.    Z Terenu Imprezy zostaną usunięte osoby, o których mowa w ust. od 5 do 7 i ust. 12 niniejszego paragrafu.

  10.  Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wstęp na Teren Imprezy jest jednoznaczny z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku lub głosu w związku z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

  11.  W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia, Uczestnicy i osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:

  a)    natychmiast powiadomić Służby porządkowe lub informacyjne,

  b)    unikać paniki,

  c)    stosować się do poleceń Służb porządkowych lub informacyjnych,

  d)    opuścić w sposób spokojny Teren Imprezy.

  12.  Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego uczestnika Imprezy, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Imprezy .

  § 3

  Postanowienia końcowe

  1.    Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy oraz prawo do ustalenia i zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych.

  2.    Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

  3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie zobowiązań Organizatora, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

  4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty na Terenie Imprezy.

  5.    Niniejszy Regulamin jest udostępniony przy wejściach, w punktach informacyjnych i innych miejscach na terenie Imprezy oraz na stronie internetowej www.pikniknaukowy.pl.

   

   

  TELEFON RATUNKOWY- 112

  POLICJA -997

  STRAŻ POŻARNA -998

  STRAŻ MIEJSKA -986

  POGOTOWIE RATUNKOWE -999

   

  ORGANIZATOR:

   

  POLSKIE RADIO – S.A.

  00-977 WARSZAWA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 77/85, tel. 022 645 24 45

   

  CENTRUM NAUKI KOPERNIK

  00-390 WARSZAWA, WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20, tel. 022 596 41 11

    • Pliki do pobrania
  Copyright © 2012 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik