Badania socjologiczne

Co roku podczas Pikniku Naukowego realizowane są badania socjologiczne. Ich celem jest poznanie opinii uczestników na temat programu i przebiegu imprezy, a także pozyskanie informacji na temat postrzegania roli nauki w polskim społeczeństwie. Do 2009 roku za projekt i realizację badania odpowiadały Warsztaty Analiz Socjologicznych, w roku 2010 autorką koncepcji, realizacji i raportu z badania była Helena Anna Jędrzejczak z Centrum Nauki Kopernik.

Zrealizowane badanie miało charakter ilościowy i składało się z krótkich ankiet wypełnianych samodzielnie przez uczestników Pikniku oraz wywiadów kwestionariuszowych, zrealizowanych przez zespół ankieterów. Ogółem udało się uzyskać ponad 1500 odpowiedzi, co pozwala na wnioskowanie o całej badanej populacji uczestników Pikniku Naukowego. Otrzymane wyniki porównano z tymi otrzymanymi w edycjach badania z lat 2006-2008 (próba w 2009 była znacząco mniejsza i porównania nie do końca miarodajne). Podobnie jak w latach ubiegłych 14. Piknik Naukowy został bardzo dobrze oceniony przez uczestników imprezy. Z raportu można się dowiedzieć między innymi, że:

- za rok na Piknik zamierza przyjść niemal 90% tegorocznych uczestników, a tylko nieco ponad 4% się na niego nie wybierze; 95% uczestników jest zadowolona, że przyszła na Piknik
-  prawie połowa uczestników Pikniku była na nim po raz pierwszy, a ponad 10% odwiedziła nas już 5 i więcej razy
- 1/3 uczestników Pikniku przyjechało na niego spoza Warszawy, a 41% spośród nich z innych województw, co oznacza, że impreza ma charakter ogólnopolski
- aż 39,9% uczestników Pikniku stanową najmłodsi, osoby poniżej 19. roku życia – w stosunku do roku 2007 ich udział wzrósł o 12 punktów procentowych
- uczestnicy Pikniku bardzo doceniają możliwość kontaktu z osobami kompetentnymi, pozytywnie nastawionymi do nich samych i pozwalających im samodzielnie wykonywać doświadczenia – respondenci podkreślają uznanie dla interaktywnych form zdobywania wiedzy, z którymi stykają się na Pikniku
-  prawie ¾ uczestników Pikniku uważa, że Polska powinna inwestować w naukę powyżej 1% PKB (obecnie – 0,32% PKB wg badań Eurostat)

Zapraszamy do lektury całego raportu!  Raport_2010.pdf
Copyright © 2010 Polskie Radio SA i Centrum Nauki Kopernik